平园相学 第4章 第6节 发鬓

https://cn.chinese-blog.org 整理

发者,血之苗也。人之有发,犹山有草木,草木俊秀,山固光荣;而发若美丽,人必显达。否则缺点丛生,关系至深且巨矣。故人肥者发不宜少,人瘦者发不宜多;发少者不宜长,发多者不宜短。发长者必须黑润而秀,发短者必须青光而细。换言之,疏而细,长而润,黑而光,秀而香者,上品也。若夫短而粗者,其性刚,多而粗者,其运滞。形如拳者,凶暴多疑;硬如猬者,忤逆无情。卷如螺者,刑克而孤。发际高者,和面寿;发际低者,愚而。顶高发高者聪明,顶后发高者孤癖。黄而焦者,不贫则夭。白与赤者,必贱而厄。发向额而乱垂者,骗人而妨父妨母。发与鬓均带尖者,刑妻而克子克女。耳边无鬓者,心毒而忍。发势侵眉者,命乖而苦。发根乱生者,狡猾而人憎。发中赤理者,横逆而兵死。发似翠绀者荣华,发如清丝者通达。俗云:“少年发白难言禄,老年发润必长寿。”又云:“头小发长,散走他乡,女人拳发,克夫七八。”又云:“无浓发宰相,无秃发健儿。”均经验语,洵堪诵玩

近人相学,有以筋骨质之发,粗而浓硬,营养质细而柔软,必性质则浓密细软,兼而有之,斯为常态不变易者。若筋骨质软,营养质硬。心性质粗者,则谓之反常,每多死于非命。又分发为六种:其一,浓而粗者,有忍耐性,有耐久力,但不能为人喜悦,一生难以得志,终日劳碌,绝少佳境。其二,稀而细者,举止清雅,感觉锐敏,态度安详,辨别精细,既易得志,且主有寿,但不耐劳苦,难大发达。其三,卷曲者,富机巧,善狡诈,思想既不精锐,作事又不彻底。若加以逆乱,则凶恶暴戾,非盗即贼。其四,柔顺者,性阴柔,心慈善i好虚荣,惟少决断,不能任事,若柔而直者,则有勇气,阴之中寓阳,阳之中寓刚。至柔而卷者,则毫无勇气,办事优柔,思想虽精细,而不能实行,性情好美术,而惮于劳力,纵或可致小富。而决不能得大志。其五,直者,有智力,富感觉,心思虽不甚锐敏,而办事有能耐。若直而细者,近于女子,无论何时,均带阴性。直而粗者,精明坚决,惟易冲动,或致偾事。其六,刚者,多魄力,甚精勤,且极强毅,足以有为,不过胆大心粗,易于偾事。惟刚而细者,尚可宽猛相济,不致溃败决裂。若刚而又粗,且逆乱无序,则凶横顽劣,不得其死,一望而知非善良也。其最佳者,为浓而不粗,细而不稀,刚柔适中,直而不曲,前不压额,后不拖颈,即有思想,有魄力,举止爽直,而令人钦慰,性情温和,而使人敬服,感觉锐敏,而亦能实行,既大富贵,又得寿考。至女子则浓而有光,粗细适中,前不厌额,后与颈平,其性也纯,其形也直,其人必极端贞,能得男子欢心,终身可享安乐,绝少拂逆之事。此诚研究发之最精细者,吾人应留意焉

须者,生于下唇,应如水之下流,清畅而疏远也。生于上唇者,谓之髭。生于颏颔者,谓之髯。生于两颧后下、命门前下者,谓之胡。髭须髯胡,四者俱美,固属精忠一派;而髭须二部,如黑而秀,清而润,稀而见肉,短不锁喉,少而光健,长不飘摇,且参差不齐,而与眉发俱相称者,则文可长部院,武可统军团矣。欲称胡须,似不如称为髭须,或迳称须。现在须与发并论者,系包括髭须髯胡而统称也。惟习惯言之,髭须似较为紧要,缘社会上一般人,均系先留髭。后留须,髯与胡多不见留,留则惟其别致也。故人必有髭有须,方称合宜。如有髭而无须者,是有禄而无官也。有须而无髭者,是有官而无禄也。有禄无官,尚主富寿。有官无禄,必定孤寒。若或髭不过唇,则主六亲多空。须硬似拳,定系一生贫贱。其干而燥者,主蹇滞。劲而直者,主崛强。赤者孤克,空者刑伤,刚者散财,柔者藏珍。如剑者或有兵权,如帚者必遭刑戮。相书云:“髭须清秀必富贵,髭须枯干定贫寒。”又云:“滋润发福,焦枯败退。”均非虚语。又髭须为男子之特性,妇女之所无也。若男子无髭须,则为女性。姑息少锐。妇女有髭须,则为男性,困厄不J顷。然古今聪明睿智之士,常有无髭须者,其人必长于谋略,擅参帷幄,张子房一流是也


海云青飞,生命进化规律破解者

你有关宇宙奥秘,生命进化,人生成功,感情困惑,心理问题,家庭教育等,都可以得到超越时代的指引

海云青飞 作品: - 《悟道进化生物学》 - 《悟道相对论》